Landsbyen Næringshage deltar i flere ulike prosjekter.  Prosjekter vi deltar i nå er blant annet:

 

Næringsutviklingsarbeid i Nordre Land – spørreundersøkelse

Bakgrunn for spørreundersøkelsen

Nordre Land kommune ønsker å legge til rette for vekst og utvikling for næringslivet i Nordre Land samt
styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet. Vi vil derfor gjennomføre en enkel spørreundersøkelse.

Hvordan opplever du Nordre Land kommune som tilrettelegger for næringsutvikling?
Kunnskap om dette er et godt utgangspunkt for å forsterke det vi er gode på, hva som kan gjøres bedre, og hvordan vi kan styrke samarbeidet.
Spørreskjemaet er basert på Distriktssenteret sin kunnskap om hva som kjennetegner distriktskommuner som lykkes godt med å legge til rette for og stimulere til næringsutvikling.

Svar på spørreundersøkelsen

Ta stilling til påstandene i spørreskjemaet. Bruk gjerne anledningen til å komme med utfyllende svar på de åpne spørsmålene.
Utfylling av skjemaet tar 5-10 minutter.
Svarfrist: 25. februar

Resultater av undersøkelsen

Resultater fra undersøkelsen blir presentert i Kommunestyresalen i Rådhuset 19. mars.

Vi håper at du vil ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Det vil gi oss viktig informasjon som vi kan ta med oss inn i det videre arbeidet vårt.

Med vennlig hilsen
Ola Tore Dokken
Ordfører Nordre Land kommune


Det er Landsbyen Næringshage i samarbeid med Distriktssenteret, som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Nordre Land kommune.
Har du spørsmål til undersøkelsen ta kontakt med ingunn@landsbyen-nh.no.
Har du spørsmål til kommunens næringsarbeid, ta kontakt med aase.gjefle@nordre-land.kommune.no

 

 

Gjennom Siva SF og næringshageprogrammet har vi fått muligheten til å bidra inn i arbeidet med ringvirkningsanalysen for Synnfjell. Vi håper analysen vil bidra til å få på plass ny skiheis på Spåtind.

Nye Spåtind AS har sammen med Nordre Land kommune, Landsbyen Næringshage og Statskog SF gitt analyseselskapet Menon Economics oppdraget med å utarbeide ringvirkningsanalyse for ny skiheis ved Spåtind Fjellhotell. Et nytt skianlegg på Synnfjell forventes i følge av analysen å gi store ringvirkninger ved å utløse et betydelig volum av gjestedøgn, noe som vil gi økt sysselsetting og verdiskaping i regionen. I tillegg omtales bolyst der et nytt og utvidet alpinanlegg også vil være til glede og bruk for innbyggerne.