Årsrapport 2022 fra Tredriverne i Innlandet                            

Tredriverne i Innlandet har fortsatt prosessen i 2022, med å inspirere og tilby kompetanse til
beslutningstakere og planleggere i kommunene og næringslivet av deres valg når det gjelder
bærekraftig byggerier, med økt bruk av tre som hovedfokus.
Bioøkonomistrategi 2017 – 2024 og prosjektbeskrivelsen fra oppdragsgiverne har vært arbeidsdokumentene i 2022.


Fokus på næringslivet har vært ekstra viktig i 2022.


Innovasjon Norge sitt nettverk av tredrivere, kontakten i LMD, næringshagene, INNVI, NHO,
NWC, KLT- nettverket, Viken fylkeskommune og Bioeconomy Region har vært viktige
samarbeidspartnere i 2022. Kontakten med statsforvalteren og fylkeskommunen i Innlandet er en
del av nettverket, som med sine innspill forsterker oppgavene som utføres.
Samarbeidet med HINN, NTNU og NMBU er veldig viktig for fremtidens løsninger og utøvere.
Oppdraget Kompetansemegling og Kompetansepilot til Tretorgets AS og Landsbyen Næringshage
bidrar inn i dette arbeidet.


Målgruppene er primært kommunene og fylkeskommunene ved politikere og administrasjon.
Kontakten med næringslivet, entreprenører, arkitekter og utbyggere har fokus fra vår side da
nybygg- og rehabiliterings mengden er i deres kommende prosjekter.


Sirkulærøkonomi, ombruk, biologisk mangfold og klimagassutslipp regnskap er områder som
krever mer og mer fokus og ressurser. Tredriverne ser her at samarbeid med institusjoner,
fagpersoner og fabrikker er viktig for å bidra med fakta til beslutningstakerne.
Samarbeid med kollegaer i Sverige er også viktig for å dele kunnskap.

Hovedmålet er å bidra til økt forståelse og gjennomføring av FNs bærekraftmål som ligger i
strategier og planer fra de ulike myndighetsområdene. Reduserte CO – utslipp, økt karbonlagring,
bedre arbeidsmiljø og fokus på helse og innemiljø.
Sirkulærøkonomi er ikke bare et ord, men et fag som krever mer oppmerksomhet i fremtiden.


Året 2022 har som 2020 – 21 også vært og er preget av COVID- 19. Dette har resultert i en delvis
annen måte å jobbe på. Oppdateringer, kompetansedeling og informasjon gjennom teams og zoom
er fortsatt en stor del av hverdagen. Heldigvis ble det åpnet for fysiske seminarer og befaringer.
Seminarer med befaringer viser seg å gi gode resultater i etterkant.


Tredriverne i Innlandet samarbeider på tvers av grensene og har i 2022 jobbet som tilretteleggere,
inspiratorer og nettverks koordinatorer som beskrevet i prosjektbeskrivelsen. EKS:
Seminarer og deltagere på ulike konferanser
Seminar med befaring på ANNO dokumentasjonsbygget
Seminar med befaring på forretningsbygg og Tøyenbadets konstruksjon.
«Alle Gode ting er tre» seminar på Mjøstårnet
Innspill og gjennomføring av digitale møter
Valg 2023 Ser vi noen resultater etter tidligere valgløftene? Vi må påvirke politikerne.
Bidratt i forskning- spørreundersøkelser som er relevant for skog- og trenæringen.
Seminar og prosjekter i samarbeid med aktører i programmene Biconomiregion og
INNVI Innlandet.
Nytt sykehus i Innlandet – en viktig sak som må jobbes spesielt med i neste periode.


Byggeprosjekter; noen eksempler:


Ny skole Sør-Fron
Skolepåbygg i Elverum
Næringsbygg- boligbygg, Sør-Aurdal og Nord-Aurdal
Næringsbygg for anleggsgartner og laftebedrift i Nordre Land
Tilbygg administrasjonsbygg til Skjåk Almenning
Nytt hyttekonsept i massivtre med prefabrikkert betongelement til ringmur for krypkjeller.
Utviklingsprosjekt for baderoms moduler i massivtre. Hyttefeltet ligger på Geilo.
Elementproduksjon i Sør-Aurdal.
Ny skole og beredskapsbygg i Kongsvinger. Ny skole i Åsnes og Os.
Politi/ Toll bygg på grensen i Eidskog
Avlastning/omsorgsbolig for yngre brukere i Elverum
2 Næringsbygg sentralt i Elverum
Nytt hyttefelt i Rendalen med bærekraftige hytter.

INNVI


Kompetansenettverk 3 næringshager og 3 tredrivere. Interreg Sverige & Norge
Seminarer: Våler, Magnor, Biri, og Fagernes med bla. Befaring på ”Pluss” Vestre, Forestia,
Biri planteskole


Tredrivernettverket

Flere lunsjmøter, nettseminarer i nettverket sammen med Krister Moen IN, og Aasmund
Bunkholt TreFokus AS og fysiske samlinger med befaringer på bl.a. HasleTre, Norske Mikrohus
Samling på Gardermoen med om framtiden for Tredrivernettverket. Navn og oppgave
endring. Erfaringsdeling og utfordringer for nettverket.
Vi vil være pådrivere for å lykkes i Innlandet med å nå bærekraftmålene og bidra til økte
investeringer og godt omdømme. Samarbeidet med Treindustrien, Trefokus, Treteknisk,
NTNU.NMBU, Fagskolen, NWC og Norsk bygdesagforening er veldig viktig og har gjort
arbeidet som tredriverne interessant, gitt mer kompetanse og et større nettverk som vi har
benyttet videre i arbeide som tredrivere.
«Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet» er gjennomført i et samarbeid
mellom Ole Jonny Kalstad i Landsbyen Næringshage og Wenche Høye i Tretorget AS