trevekst

Tredriveren – Mobilisator og sparringspartner i din region

Innovasjon Norge bidrar med koordinering av et mobiliseringsnettverk for økt bruk av tre. I landets ulike regioner finnes det mobilisatorer som har i oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Denne rollen har fått navnet «tredriver», og alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. I dette nettverket sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.Kanskje tredriveren i din region kan hjelpe deg med hvordan du kan løse din utfordring, realisere din ide, være en sparringspartner og informere om hvilke muligheter som finnes

Trevekst Oppland – tredriver

Tredriver`n har fokus på bygging av nettverk, omdømme og kompetanse i trenæringen, og er en pådriver og katalysator som initierer produkt- og bedriftsutvikling i trebedrifter. Leverandørutvikling har vært et satsingsområde. Vi jobber aktivt for at Norge skal bli karbonnøytralt og bidrar til å fremme skogens betydning som kretsløpsnæring og klimareparatør.

Målene for tresatsingen i Oppland er i overensstemmelse med målene i Skog- og trestrategien for Innlandet, det nasjonale ”Verdiskapingsprogrammet for Tre” og skog- og trenæringens egne mål.

Tredriver`n i Oppland har fulgt opp deler av Strategi for skog- og tresektoren i Innlandet som:

Fremme økt bruk av tre
Kraftig økt fokus på rekruttering og kompetanse
Bidra aktivt til at Norge blir karbonnøytralt og framme skogbrukets betydning som kretsløpsnæring og klimareparatør
Skape økt interesse for skogbruket og trenæringen.

Visjon:

Oppland skal være et foregangsfylke i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke.

Visjonen oppfylles gjennom at Tredriveren bidrar til å øke bruken av tre ved å styrke samfunnets fokus på tre, og ved å dokumentere at trebaserte løsninger i store og små bygg er et konkurransedyktig og kostnadseffektivt alternativ. Et allment hevet kunnskapsnivå om tre og trebruk kan føre til økt tillitt til tre som byggemateriale. Det er viktig at vi utvikler og realiserer industrialiserte og konkurransedyktige byggeløsninger og verdikjeder. Vi vil også bidra til løsninger som reduserer klimabelastningen oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter betydelig.

Målgrupper

Målgruppene for Tredriveren er sammensatt, men omfatter egentlig alle beslutnings-tagere som kan påvirke til økt trebruk:

Offentlige aktører:

Kommuner (herunder IKS)
Fylkeskommunen
Fylkesmannen
Statens Vegvesen
Forsvaret
Energiverk
Andre Statlige etater
Etater i andre fylker
Private aktører:

Produsenter og leverandører av varer og tjenester i trebransjen
Arkitekter og andre firma som planlegger bygg
Byggefirma (alle typer bygg)
Byggevarehus
Private aktører som planlegger og eier bygg til ulike formål. Allmennheten
Aviser og blader
Radio og TV
Internett inkludert sosiale medier


Kontakt Tredriver`n i Oppland
Ole Jonny Kalstad
Mobil 909 50 003
E-post olejonny@trevekst.no