Et prosjekt for å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet

Bakgrunn

Hytteeiere og -brukere er en betydningsfull ressurs for store deler av næringslivet i Land og Etnedal. Hytteturismen er helt sentral i forhold til omsetning i varehandel og utvikling og omsetning hos lokale håndverksbedrifter og utbyggere. Det ligger fremdeles muligheter i økt utnyttelse av potensialet knyttet til hytteutvikling langs Randsfjorden i Søndre Land og i åsområdene rundt, herunder Trevatn og Veståsen og opp til områdene i Synnfjell i Nordre Land og Etnedal.

Både trender og forskning gir grunn til å forvente en økende utvikling av fritidsboligsegmentet i årene som kommer. Deler av den norske befolkningen har fått mer fritid og har bedre råd, derfor er det rimelig å anta at utviklingen mot med flere høystandard fritidsboliger fortsette. Det skaper nye muligheter for lokal vekst og utvikling, Med en planlagt og balansert utbygging over en del år, vil dette kunne skape betydelige ringvirkninger for det lokale næringslivet.

I 2012 ble det gitt tilsagn om kr. 250.000,- i partnerskapsmidler (sak 7/12) i regionrådet i Gjøvik-regionen til et hytteprosjekt i Land. I handlingsplan for Gjøvikregionen står det:

Land-kommunene ønsker å gjennomføre et forprosjekt knyttet til utvikling av merverdier knyttet til hytteturisme, hyttebygging og fjell- og friluftslivsturisme. Målsetningen vil være å finne frem til og bistå aktører innenfor segmentene hytter, aktiviteter og opplevelser, handel- og tjenester, overnatting som har potensial, vilje og evne til og forbedre eksisterende og utvikle nye salgbare produkter. Utvikling av kommersielle tilbud som markedet etterspør er viktig og skal prioriteres. Pakking, salg og distribusjon planlegges og gjennomføres i samarbeid med aktuelle lokale og regionale partnere.

Hovedmål:

Øke den totale lokale verdiskapningen basert på hyttemarkedet med 15 % i kommende treårsperiode, og styrke grunnlaget for lønnsom næringsvirksomhet for grunneiere og næringsdrivende.

Økt synlighet i markedet for å konkurrere om tomte- og hyttekjøpere er et særdeles viktig tiltak for å løfte området. Her er sterkere og klarere felles profil samt aktiv markedsføring av området avgjørende for å  lykkes i den stadig hardere kampen om hytteeierne. Økt fokus på hytteeieren som innbygger og ressurs vil også kunne bidra til å nå hovedmålet.

Videre vil en økning i antall hyttedøgn gi økt verdiskaping ved økt handel og økt tjenesteproduksjon. Følgende faktorer er de viktigste for å øke antallet hyttedøgn:

1.      Bygging av flere hytter – for å øke markedet totalt sett.

2.      Oppgradering av eksisterende hytter til høystandardhytter – (økt standard gir økt bruk).

3.      Bygge og vedlikeholde god teknisk infrastruktur (vann, avløp, strøm, bredbånd) og sikre god infrastruktur på veger, løyper, stier (hvorav skiløyper er det klart viktigste).

4.      Øke, eller sikre standarden på tilbudet på aktiviteter, opplevelser, handel og service.